Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Verkeersschool Barendrecht

Artikel 1. Algemeen.
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding
categorie B en daarbij behorende CBR/BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op
rijinstructeurs die Verkeersschool Barendrecht de rijopleidingen verzorgen, verder genoemd
‘Rijschool’.

Artikel 2. Rijopleiding.
De rijopleiding omvat rijlessen:
Gegeven door bevoegde rijinstructeurs, met een tijdsduur van minimaal 60, 90 en 120
minuten, die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie, voor cursisten die
bevoegd zijn om te rijden, voor cursisten van 16,5 jaar en ouder.

Artikel 3. Praktijkexamen.
1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt
uitgesteld, brengt de Rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de
cursist in rekening;
2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het
praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:
a. Cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een
doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de Rijschool kan aantonen, wel
moet dan € 16,50 annuleringskosten aan het CBR worden betaald;
b. Een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is
overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen
wordt begraven;
c. Het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is;
d. Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De Rijschool zorgt er in dit geval
voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd;
3. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland, brengt de
Rijschool € 25,- administratiekosten in rekening;
4. Indien de Rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/zij zelf
voor de benodigde documenten, zorg te dragen.

Artikel 4. Examengeld.
Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de
rekening van de Rijschool of contant te worden voldaan.

Artikel 5. Betaling.
1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de
afgesproken datum te voldoen.
2. De betaling geschiedt per overmaking van bank of giro of via een machtiging aan de
Rijschool of contant.
3. De Rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te
verhogen.
4. De Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de
rijinstructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
5. Indien de cursist niet tijdig heeft betaald wordt zonder aanmaning vanaf de vervaldatum
2% per maand rentevergoeding over het openstaand bedrag verrekend.
6. Indien cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het
bedrag verhoogd met 15% voor incassokosten en invorderingskosten met een minimum van
€ 100,- laten invorderen door een gerenommeerd incassobureau.
7. Bij niet tijdige betaling is de Rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het
examen te staken.

Artikel 6. Verplichtingen Rijschool.
De Rijschool zorgt ervoor dat:
a. De cursist de mogelijkheid heeft om een proefles af te leggen.
b. De genoemde proefles gratis is indien de cursist kiest voor een lespakket van min. 20
lessen.
c. Indien cursist kiest voor losse lessen zal de proefles in rekening worden gebracht.
d. De cursist binnen 14 dagen na het praktijkexamen de eventuele teveel betaalde lesuren
van de rijopleiding op zijn/haar rekening krijgt overgemaakt.
e. De cursist wordt begeleid van de eerste rijles tot hij/zij het rijbewijs heeft behaald.
f. De cursist zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR examenniveau wordt opgeleid.
g. Wanneer in overleg tussen rijinstructeur en cursist overeen is gekomen voor
praktijkexamen, de aanvraag hiervoor binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend.
h. De datum van het praktijkexamen minimaal één week van tevoren aan de cursist wordt
bevestigd.
i. De cursist een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen.

Artikel 7. Verplichtingen Cursist.
De Cursist dient:
a. Alle aanbevolen rijlessen van de rijopleiding tot het praktijkexamen te volgen, mits de
rijinstructeur minimaal twee weken voor het examen de wijzigingen doorgeeft.
b. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de
rijinstructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen).
c. Bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs
te voldoen; bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 24 uur van tevoren aan
de rijinstructeur te worden gemeld.
d. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 24 uur voor het
overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd (zondag alsmede erkende
feestdagen worden niet meegerekend).
e. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
f. Voor de aanvraag van het praktijkexamen: een kopie paspoort of legitimatie, pasfoto,
theoriecertificaat te kunnen voorleggen aan de Rijschool.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.
1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of
over rijding tijdens de rijtest (proefles), rijles en het praktijkexamen;
2. De Rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove
schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen
die de rijvaardigheid beïnvloeden;
3.De Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien
de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 9. Beëindiging rijopleiding.
1. Indien de Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen
met de rijopleiding. De Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan cursist
betalen;
2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig dringende reden(en) dat
van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. De
Rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten
met een minimum van € 100,- binnen 14 dagen aan de cursist betalen;
3 De Rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding
tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt met terug betaling van resterend
lesgeld.

Artikel 10. Klachtenregeling.
1. De cursist kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rijinstructeur een
beroep doen op bemiddeling door de Rijschool;
2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de Rijschool worden gemeld of
schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan;
3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt wordt het geschil aan de
rechter voorgelegd;
4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Call Now Button